Ако пазим още боновите си книжки, ето какво може да направим с тях, за да видим, дали имат доходност


В Централния депозитар, който се намира в сградата на Българската фондова борса, се пази електронен регистър на издадените бонови книжки, така че евентуалната загуба на книжката не означава, че информацията е изчезнала, пишат 24chasa.bg

Дори да е загубена, информацията се пази
Над 2,5 милиона българи, които имат бонови книжки от масовата приватизация, не са се разпореждали с тях повече от 20 години. Някои от притежателите им вече са починали и имат наследници.
През 1996 г.

на всеки пълнолетен български гражданин се полагаха по 25 000 бона, които бяха раздадени като бонови книжки, с които да участват в приватизирането на държавни компании.
Интересът към боновите книжки бе подновен наскоро, след като финансовото министерство обяви концепция за събуждане на т.нар. спящи акции.
Ако притежавате инвестиционните бонове от “втората вълна” на масовата приватизация и не сте ги използвали за закупуване на акции, трябва да знаете, че валидността им изтече на 30 юни 2005 г. Това означава, че собствениците им не могат да ги продават или използват за закупуване на акции.
Най-бърза, точна и пълна информация за акциите,
закупени с бонове,
се получава чрез
инвестиционен
посредник
Данните за всяка бонова книжка пък се съхраняват електронно в Централния депозитар. Това означава, че дори документите да са били изгубени от притежателя им, има начин за проверка къде са вложени, за да може той или наследниците му да вземат решение как да се разпоредят с тях.
Таксата за справката е 24 лв., отнема от 24 до 48 часа
Пред “24 часа” изпълнителният директор на Централния депозитар Васил Големански изрично подчерта, че ако концепцията бъде одобрена, ще бъдат водени разговори с инвестиционните посредници за по-поносими такси.
Централният депозитар и Националната агенция за приходите пуснаха електронна услуга – проверка за притежаване на акции с ЕГН и ПИК – персоналния идентификационен код, който се издава от данъчните. Така всички желаещи ще могат да проверят дали притежават, или не акции от предприятия, придобити по време на масовата приватизация. Справката дава информация за собствеността върху финансови инструменти като акции, облигации и дялове, в кое дружество са активите и допълнителни данни. Информацията може да бъде получена на електронен адрес: https://ewallet.csd-bg.bg/.

Когато се вземе решение за стартиране на концепцията, това ще бъде широко оповестено. Всеки собственик на такива акции трябва да посети офис на лицензиран инвестиционен посредник по негов избор.


Списък на посредниците с адресите и телефоните им е публикуван на електронната страница на Комисията за финансов надзор. Във всеки голям град има по един или по няколко инвестиционни посредници.
Проверката може да бъде направена само по три имена и ЕГН, но става по-бързо и лесно, ако боновата книжка или депозитарната разписка са налични, тъй като те имат уникални номера.
Какво може
да покаже
проверката?
Първият вариант е съответният собственик да се окаже притежател на акции в дружества, които се търгуват и в момента на фондовата борса. В този случай той има две опции. Едната е да продаде своите акции веднага, тъй като книжата имат пазарна цена.
Това става отново със съдействието на инвестиционен посредник, тъй като физически лица не могат да търгуват на фондовата борса. Банките също изпълняват функции на инвестиционен посредник.
Посредникът ще направи проверка за актуалните цени и ще отправи оферта. Ако собственикът не е доволен от цената, ще му бъде предложено да направи поръчка към посредника за продажба на акциите на по-висока цена. Поръчката ще задължи посредника да следи дали и кога тя ще бъде достигната и ще направи продажбата в зададените от клиента му параметри.
За услугата се
заплаща комисиона,
която варира
в зависимост от продадения пакет и от цената, на която е изтъргуван.
Вторият вариант пред притежателите на бонови книжки е те да се окажат акционери в компании, които вече не се предлагат на борсата. В този случай осребряването на боновете също е възможно, но чрез извънборсови сделки, които са по-трудни, защото се извършват само ако към тези акции някой прояви интерес.
В случай че притежателят на бонова книжка реши да задържи дяловете си в дадена компания, той автоматично придобива правата на акционер. Което означава, че те му дават право да участва чрез общите събрания в управлението им, както и ако се разпределят дивиденти, да ги получава. В този случай трябва да се свърже със съответното дружество. Контактите могат да се намерят на сайта му или в регистрите на Комисията за финансов надзор. От компанията са длъжни да дадат информация имате ли дивиденти, в какъв размер са и как да ги получите. Давностният срок за получаването на дивиденти е пет години.
Много от приватизационните холдинги през годините са правили увеличение на капитала си. Когато то е ставало със собствени средства на холдинга, всеки акционер получава безплатно акции и те си остават негови с право на дивидент, докато не бъдат продадени. Когато обаче за увеличението са набирани пари от външни източници, първоначалният брой на акциите на притежателя на книжката се запазва, но делът му в капитала намалява.

Основните правила на финансовия надзор

Комисията за финансов надзор, която контролира фондовата борса и инвестиционните посредници, е оповестила основни правила за ценните книжа.
Имам бонова книжка – какво да правя с нея? Къде мога да намеря информация за бившите приватизационни фондове?
Проверете дали сте прехвърлили инвестиционните бонове от боновата ви книжка на някой от бившите приватизационни фондове. Ако е така, вие сте собственик на акции от фонда. Информация за бившите приватизационни фондове можете да намерите на интернет страницата на комисията, в рубриката “Поднадзорни лица”, “Списъци”. Можете също така да се обадите в колцентъра на КФН – 0800 40 444.

Какво са ценните книжа?

Те са документ за извършена инвестиция. Основните видове са акциите и облигациите. Акцията е част от капитала на акционерното дружество, която прави притежателя им съсобственик на малка част от него, но и от задълженията му. Тя му дава право да участва в общото събрание на акционерите, да получава информация, както и да получи ликвидационен дял. Облигацията пък е документ за заем на парични средства, предоставени при договорени лихва и срок.

Как печелим от инвестицията в ценни книжа?

Основните начини при акциите са два- дивидент и капиталовата печалба. Дивидентът е част от печалбата, разпределена на толкова равни части, колкото са акциите в капитала му. Решение за разпределяне взема общото събрание. Капиталова печалба е положителната разлика в цената за придобиване и цената, на която са продадени.

Какви документи трябват за сделка с книжа?

Личната си карта и депозитарна разписка за притежаваните книжа. Ако не притежавате депозитарна разписка, можете да заявите нейното издаване в офис на инвестиционен посредник, който действа като регистрационен агент. Попълва се искане за дубликат на депозитарна разписка. Таксата е 10 лв.

Какви документи трябват за сделки с ценни книжа на починал?

Продажбата на ценни книжа, собственост на починало лице, може да се извърши само след процедура по наследство. Необходими документи: депозитарни разписки, удостоверение за наследници, не по-старо от 6 месеца, копия от документите за самоличност на всички наследници, заверени от тях и с подпис, нотариално заверен договор за доброволна делба или пълномощно. Ако наследниците не са роднини по права линия, документ за платен данък наследство, както и препис от смъртен акт.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *